Школа данас

KONAČNA VERZIJAGodišnji 2015-2016 (2).pdf - Adobe Reader

ОШ „Прва војвођанска бригада“ налази се у Месној заједници Бистрица, која је модерно и урбанизовано насеље са око 50.000 становника. Школа је изграђена 1980. године из средстава самодоприноса њених грађана и почела је са радом у септембру исте године. Модерно је пројектована, а по опреми и садржајима иде у корак са могућностима и према савременим захтевима васпитања и образовања. Грађена је за смештај 959 ученика, али због прилива великог броја  становника, од оснивања има око 1.500 ученика на годишњем нивоу распоређених у 56 одељења. Упркос великом броју ђака, школа је од почетка остваривала изнадпросечне резултате у образовању о чему сведоче из године у годину резултати евалуације успеха ученика и бројна признања родитеља и уже и шире друштвене заједнице. Популарност наше школе огледа се и у бројним захтевима родитеља и деце који желе да буду наши ученици иако по територијалној припадности нама не припадају. Школа је често домаћин учесницима разних спортских, културних и образовних манифестација, како на националном  нивоу, тако и на нивоу локалне заједнице, града Новог Сада,Јужнобачког округа и Покрајине.Доста наших ученика и њихових менторa- наставника освојило је бројна признања на разним спортским и образовним такмичењима у држави, покрајини и граду. Многе познате и јавне личности некада су били наши ученици.

            Школа годинама има око сто радника, у складу са својим капацитетима и потребама рада, од чега око деведесет радника у непосредном васпитно-образовном раду и око 20 радника у одржавању објекта и услова рада у њему. Стручни, радни и морални ниво наших радника је на одговарајућем нивоу захтева установа образовног типа, што смо годинама успевали да одржимо, упркос дугогодишњој кризи економских и других друштвених вредности. Као школа трудимо се да одржимо корак у праћењу модерних токова рада и образовања кроз интезивну кампању стручног усавршавања према модерним потребама друштва.

            Mатеријални услови рада можда нису у складу са образовним стандардима, али ако имамо у виду постојеће услове друштва у целини, могло би се рећи да имамо задовољавајуће услове рада. Школа се труди да уведе што више модерних учионица са рачунарима, има модерну спортску дворану и школску кухињу, а  на иницијативу и уз свесрдну помоћ Савета родитеља, потпуно је преуређено и осавремењено двориште школе тако да буде безбедно за боравак ученика, родитеља и других посетилаца школе.

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ШКОЛЕ

Редни
број
Назив објекта
Број
просторија
Ниво опремљености објеката
А
Б
В
Г
Д
1.
Учионице  за разредну наставу
13
4
3
7
2.
Учионице са продуженим боравком ученика
4
2
3.
Кабинет српског језика
3
1
2
4.
Кабинет за математику
3
3
5.
Кабинет за биологију
1
1
6.
Кабинет за хемију
1
1
7.
Кабинет за физику
1
1
8.
Кабинет за географију
1
1
9.
Кабинет за историју
1
1
10.
Кабинет за страни језик
2
2
11.
Кабинет за информатику
1
1
12.
Кабинет за техничко образовање
2
2
13.
Кабинет за музичку културу
1
1
14.
Кабинет за ликовну културу
1
1
15.
Фискултурна сала
1
1
16.
Спортски терен
1
1
17.
Кухиња
1
1
18.
Трпезарија
1
1
19.
Зубна Амбуланта
1
1
20.
Зборница
1
1
21.
Библиотека
1
1
22.
Просторије за припреме наставника
11
23.
Канцеларија педагога и психолога
1
24.
Канцеларија директора
1
25.
Канцеларија помоћника директора
1
26.
Канцеларија секретара
1
27.
Канцеларије рачуноводства
1
28.
Холови
2
29.
Лифт – намењен највише особама са инвалидитетом  (започета уградња)
1
30.
Ходници
7
Радионица мајстора у школи
1
Легенда:  А – Учионице са  класичном опремом  (графоскопа,пројектора…)
                   Б – Учионице класично опремљене које имају могућност коришћења аудио-визуелне опреме
                   В – Класичне учионице које  имају рачунаре и интернет
                   Г – Учионице које имају уграђен систем аудио и визуелне опреме рачунари,интернет
                   Д – Специјализоване учионице које имају уграђен систем аудио и видео опреме
 KONAČNA VERZIJAGodišnji 2015-2016 (2).pdf - Adobe Reader