ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

Директор

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ
2016/17. ГОДИНУ

 1. СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИКао в.д. директор школе пратио сам  реализацију gодишњег плана рада школе за школску 2016/17.         као и реализацију планираних наставних и ваннаставних активности у школи  (редовна настава, изборна, допунска, додатна, припремна настава, слободне активности, друштвено-користан рад и рад ученичких организација).- Учествовао у изради образаца евидентирања стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.-Пратио реализацију о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника.

  -Пратио израду глобалних  и оперативних планова наставника и припрема за образовно-васпитни рад.

  – Сачинио сам план посете часовима.

  – Попуњавао протоколе о  посећеним часовима.

  Као директор школе планирао сам учешће у личном стручном усавршавању по акредитованим програмима Министарства просвете који су предвиђени  годишњим планирањем.

 2. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ– Учествовао сам у раду свих органа и тела школе припремао материјал за седнице тих органа, сазивао их и руководио њиховим радом. Водио рачуна да се реализују закључци са седница стручних органа и органа управљања. .-Учествовао сам у  организовању других наставних      и ваннаставних активности: Дечје недеље, новогодишњих вашара, новогодишње представе и низ других манифестација и хуманитарних акција.-Пратио рад школског сајта.-Учествовао у изради програма за опремање школе  и пратио његову реализацију.

  Посебан акценат је стављен на побољшање услова рада безбедности ученика оспособљавању и стављању у функцију и сервисирању средстава за рад и опреме за образовање уређењу објекта учионица кабинета  у оквиру чега су урађени следећи послови:

  -Значајно побољшана расвета холова учионица фискултурне сале и дворишта.

  -Опремлјени ходници клупама и вешалицама

  -Извршене поправке и постојећи кварови.

  -Набављена униформа за помоћно-техничко особље.

  -Фарбање кречење опремање учионица холова и зборнице паноима као и репарирање постојећих.

  -Набављено преко 400 књига за школску библиотеку.

  -Организован семинар на тему едукације запослених о коришћењу ИКТ технологије.

  -Оспособљене две интерактивне табле…

  -Ангажовао се за добијање средстава од локалне самоуправе за санацију и реконструкцију равног дела крова у оквиру чега је расписана јавна набавка и потписан уговор о извођењу радова.

  -Пратио поступак потписивања уговора локалне самоуправе по тендеру са извођачем радова на замени комплетне електро мреже  и нових стубова за бољу осветљеност школског дворишта и објекта која ће бити повезана са уличном расветом.

  -Покренуо иницијативу и ангазовао се на изради пројеката:

  1.Енергетска ефикасност објекта ОШ“Прва војвођанска бригада“

  2.Рачунарска мрежа унутрашњи видео надзор и WiFi hotspot унутар објекта ОШ “Прва војвођанска бригада“

  3.Извођење електро радова на адаптацији осветљења у школској сали у ОШ “Прва војвођанска бригада“

  4.Инвестиционо одрзавање санитарних чворова водовода и канализације у ОШ “Прва војвођанска бригада“

  5.Инвестиционо одржавање хидранстког вода у ОШ“Прва војвођанска бригада“

  6.Идејно решење надградње учионица над делом равног крова и покренуо иницијативу за добијање преписа локацијске дозволе у објекту ОШ Прва војвођанска бригада“

  7.Израда пријектно техничке документације за електро радове-измена постојеће расвете у сали у лед расвету.

  8.Израда елабората енергетсе ефикасности школе.

  9.Израдапројектно-техничке документације за надоградњу зграде школе.

  -Распоређивао запослене, склапао различите врсте уговора и споразума који произлазе из области радних односа.

  -Учествовао у медијској презентацији и промоцији школе.

  – Учествовао  у организацији  стручног усавршавања за запослене у оквиру школе.

  – Пратио и учествовао у организацији  запослених на стручна усавршавања ван школе.

  -Пратио и контролисао рад административно-финансијских радника.

  -Пратио рад  и организацју школске кухиње у продуженом боравку..

  -Учествовао је у планирању и реализацији награђивања наjуспеснијих

  -Учествовао сам у информисању родитеља о наставним и ваннаставним активностима као и о опремању школе што је резултирало квалитетнијом и бољом сарадњом на релацији родитељи – школа.

 3. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕТоком  протеклог периода сам плански и систематски пратио рад и учествовао у раду секретаријата и рачуноводства школе. Учествовао у изради  периодичних и  годишњег обрачуна, утврђивања  цене  рада, праћења  законских  прописа и измена нормативних аката и доношења нових прописа у складу са законом. . Материјално-финансијске послове  припремао  са стручном службом. Током протеклог периода  редовно пратио реализацију финансијског пословања.Пратио  реализацију  полугодишњег финансирања рада школе Планирао  финансијско пословање установе и рационално, у складу са законом, распоређивао средства добијена од Градске управе.. Бринуо  о  реализацији јавних набавки мале и велике вредности.

  – Бринуо и о изради потребне документације (елабората, пројеката), као и о исходовању неопходних сагласности и дозвола.

  -Подносио  извештај надлежним органима о финансијском пословању.

  – Иницирао    опремање  школских кабинета училима и техничком опремом као идруга реновирања и радове у школи:

  – За време зимског распуста излакиран је паркет у  кабинету за ликовно  и окречене су све уционице кабинети и плафон у холу на спрату школе.

 4. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД И НАДЗОРПосебну пажњу посветио,  прилагођавању нових наставника на захтеве школе.У ту сврху сачинио  програм помоћи и саветодавног рада са приправницима учитељима и новим запосленим наставницима који је током  полугодишта остваривао кроз индивидуалне  саветодавне  разговоре, педагошки надзор на часовима редовне наставе и групне, стручне разговоре.- У оквиру инструктивног педагошког рада  посебан  акценат је стављен на припремљеност наставника за часове редовне наставе  и постизање радне дисциплине ученика. Са задовољством се мозе потврдити да је општа дисциплина рада и понашања ученика и наставника била на добром нивоу.

  У оквиру педагошког надзора и контроле сам пратио   реализацију  плана рада  (наставних програма и планова, програма слободних активности, ученичких организација, педагошко- психолошке службе, тимова за инклузију,  Тима за самовредновање, Тима за заштиту деце од насиља), Школског програма рада и развојног плана.

  -Редовно учествовао у раду  Школског одбора

  – Пратио   планирање рада наставника и  припремање за наставу.

  – Пратио  реализацију наставе (посета часовима).

  – Пратио израду и попуњавање педагошке документације и оцењивање ученика.

  – Пратио и иницирао стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и њихово професионално напредовање.

  – Пратио  рад, припремање и напредовање наставника приправника.

  – Пратио  рад педагошко-психолошке службе.

  – Контролисао реализацију ИОП и ИПП.

  –Заједно са стручном службом анализирао   резултате постигнутог успеха и владања ученика на крају полугодишта и са њима упознавао стручне органе школе.

  – Пратио  рад административног особља (секретара и рачуновође), примену нормативних аката школе и реализацију финансијског плана школе.

  – Контролисао рад школског сајта.

  – Контролисао  испуњавање хигијенских норми комплетног простора и особља школе.

  – Контролисао сам поштовање права, обавеза и одговорности ученика и запослених  прописаних Законом.

  – Заступао  и представљао школу и старао се о законитом доношењу одлука.

 5. РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕАнгажовање на планирању, припреми и вођењу седница Наставничког већа. Претходно је свака тема, предвиђена за излагање на наставницком већу  подробно анализирана на  стручном колегијуму. Када се радило о специфичним  темама организовао  и водио седнице актива разредне наставе , предметне наставе стручних актива и разредних већа.-Пошто је добра припремљеност главни услов за успешну реализацију постављених задатака  велику  пажњу посветио раду педагошког  колегијума  који  као оперативни  орган има превасходни задатак да припреми материјале за седнице, разматрa,  одреди смернице за  Годишњи програм рада и  извештај о раду итд. На педагошким колегијумима   превасходно је на дневном реду било праћење и евалуација по следећим областима:
  1. Редовнанастава
  2. Подршка деци са посебним потребама
  3. Праћење реализације школског развојног плана
  4. Превенција насиља међу ученицима
  5. Самовредновање рада школе

  На колегијумима се расправљало и о свим другим стручним темама почев од актуелних проблема из живота и рада ученика, преко пружања помоћи  ученицима и наставницима до изналажења најбољих решења за остваривање програма рада у настави.

  Велику пажњу  посветио организацији раду школских тимова.У школи је организовано 22 тима који су редовно одржавали састанке и реализовали планиране  активности и саджаје.

  Ангажованост рада тимова осликавала се у реализацији многобројних активности и пројеката који су релаизовани у школи. Као директор учествовао сам и подржао  следеће активности које су укључиле у рад велики број ученика и афирмисале школу.
  Приредба поводом уласка првака у дечији савез Сунчана јесен живота учешце у креативној зони на Спенс-у

  Новогодишњи вашар Навијај фер пројекат “Дунавски уметник“ Висе едукација о здрављу превенције малолетничке деликвенције коришћењу психоактивних супстанци  у циљу борбе против насиља и наркоманије Обука о пружању прве помоћи и против пожарне заштите спроведена акција прикупљања папира прикупљање пакетића за децу на Косову прикупљање пакетића за свратиште Акција прикупљања пакетића за Дечије село “Гол за Осмех“

  У оквиру праћења рада ученика са посебним потрeбама и рада Стручног тима за инклузију као школа укључили смо се у низ активности и пројеката како би побољшали и унапредили наставу и  олакшали боравак у школи ових ученика:

  -Пратио   рад Стручног тима за инклузију и прихватао њихове сугестије  како би се унапредила организација рада и напредовање ученика .
  У оквиру рада Тима за очување  живетне средине и озељењавња околне у нашој школи   подржао сам  низ акција у школи .

  Иницирао и организовао заједно са тимом за стручно усавршавање семинар на тему “Образовни софтвер“.

 6. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА  И  РОДИТЕЉИМАОбављао   индивидуалне разговоре са ученицима који су самоиницијативно тражили  разговор са директором школе и разговоре са ученицима по позиву директора.– Пратио  понашање ђака и предузимао мере у случајевима повреда обавеза ученика.– Редовно   контактирао са ученицима који имају тешкоћа у раду и понашању и подстицао стручне сараднике и одељењске старешине да са њима организованије раде.

  – Редовно су контактирани родитељи ученика који имају тешкоћа у учењу и дисциплини и инсистирано је на предузимању мера за побољшање.

  – Подстицао сам рад Ђачког парламента (посетама, предлозима, иницијативама, инструкцијама).                                                                                                                             – Током године остварио  успешну сарадњу са Школском управом  у решавању текућих питања у области образовно-васпитног рада.

  -Сарадња са родитељима је представљала значајну и обимну компоненту делокруга  рада. Чести лични контакти и појединачни одељенски састанци су били чести видови ангажовања. Присусзвовао свим састанцима Савета родитеља.

 7. САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, СТРУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМАКао директор  сарађивао сам са Школском управом на решавању кадровских потреба, остваривању стручно-педагошког надзора и на помоћи у решавању текућих питања у образовно- васпитном раду.Наставио сам редовну  сарадњу са  Интерресорном комисијом,  ради пружања адекватне  подршке деци са посебним потребама. У сарадњи са  Центром за социјални рад решавана  су питања адекватног родитељског старања о ученицима наше школе који нередовно похађају наставу.У сарадњи са надлежним службама МУПа, организоване су превентивне активности у циљу  побољшавања нивоа безбедности деце у школи  организована су предавања намењена ученицима  набављене су  и монтиране три унутрашње камере као и потребна опрема за њих оспособљен против пожарни пут.        Наставио сам  вишегодишњу сарадњу са културним установама града: Спортским  центром, Српским народним позориштем, Позориштем младих и градским музејима кроз редовне посете  поставкама.

  У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, Градском управом за спорт и омладину, Савезом за школски спорт и Факултетом за физичку културу, обезбедио је масовно укључивање ученика у бројне спортске активности  које су резултирале врхунским резултатима у појединим спортским дисциплинама.

  Присуствовао састанцима са представницима Школске и Градске управе за образовање, нарочито са Градском просветном инспекцијом, и благовремено информисао наставнике, стручне сараднике и све остале запослене о свим актуелним питањима и задацима од важности за живот и рад  школе.

  Током  полугодишта  остварена је одлична  сарадња и са Црвеним крстом, Покретом горана,  Градском управом за заштиту животне средине, Градским зеленилом, Удружењем учитеља, Дечјим савезом Новог Сада, Покрајинским омбудсманом за заштиту права детета.Сарадња са Педагошким и Филозофским факултетом у Новом Саду,

  -Током полугодишта године сарађивао сам са медијским кућама које су испратиле многобројна дешавања у нашој школи  рађено је и на промовисању рада наше школе путем медија и сајта школе.