О САВЕТУ РОДИТЕЉА

Информације о Савету родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело које чини по један представник родитеља из сваког одељења у школи. Формира се у новом сазиву сваке школске године ради што боље сарадње између школе и родитеља, и ради учешћа родитеља у остваривању васпитно-образовног рада у школи.

На почетку сваке школске године одржавају се родитељски састанци на којима се бирају представници у Савету родитеља. Свако одељење има једног свог представника у Савету. Зато је важно да родитељи изаберу особе које желе да се активно укључе, заступају родитеље из свог одељења и учествују у комуникацији и договорима са осталим ропдитељима у школи.

Члан Савета има обавезе да редовно буде у комуникацији са осталим члановима Савета, да долази и активно учествује у раду седница Савета, да родитеље у свом одељењу ажурно извештава о свим важним догађањима и одлукама, као и да преноси Савету питања и предлоге родитеља.

Шта све ради Савет родитеља?

Савет представља све родитеље наше школе и у њихово име, преко представника одељења, доноси одлуке у оквиру својих овлашћења. Представници Савета родитеља су део Школског одбора који је орган управљања у школи; такође се представници Савета налазе у стручном активу за развојно планирање и у тимовима Школе. Савет даје сагласност родитеља на предлог програма излета и екскурзија. Савет разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада школе, као и извештаје о раду, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту и другом. Савет разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе и своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин рада Савета родитеља уређен је Пословником Савета. (ЛИНК НА ПОСЛОВНИК)

Савет родитеља наше школе настоји да оствари што бољу комуникацију између родитеља о свим битним стварима везаним за децу, школу и школске активности. Са тим циљем је отворена Фејсбук страница Савета преко које се сви родитељи, не само чланови Савета, могу редовно информисати: https://www.facebook.com/roditeljiPVB/

Позивамо вас да страницу лајкујете и препоручите и другим родитељима у школи.

Имејл адреса Савета родитеља на коју можете писати је: savetroditeljapvb@gmail.com

Извештај о раду Савета родитеља у школској 2018/2019. години (ЛИНК НА ПДФ)

Извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020. Години (ЛИНК НА ПДФ)

Кодекс понашања родитеља (ЛИНК НА ПДФ)