ПРВА ВОЈВОЂАНСКА

Конкурс за избор директора

На основу члана 119.став 1.тачка 6. и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020), и члана 44. став 1.тачка 16. и члана 55. став 2. Статута ОШ “Прва војвођанска бригада“ Нови Сад, Школски одбор ОШ “Прва војвођанска бригада“ Нови Сад, на својој 34 тој седници дана 19.11.2020.године, донео је                                                                                                                                   

                          ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ К  О  Н  К  У  Р  С А
за избор директора Основне школе “Прва војвођанска бригада“ Нови Сад на мандатни период од 4 године……више ОВДЕ