30Apr

Документација

ЗАКОН О РАДУ

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

ЗАКОН_О_ОСНОВНОМ_ОБРАЗОВАЊУ

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗОСОВ

 

ПРАВИЛНИК О ИНТЕГРИТЕТУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК ИНТЕГРИТЕТА

 

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈАМА

УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА

 

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 2018

ПОСЛОВНИК О РАДУ НВ 2018

ПОСЛОВНИК СР 2018

ПОСЛОВНИК ШО 2018

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 2018

ПРАВИЛНИК ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 2018

ПРАВИЛНИК ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 2018

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 2018

СТАТУТ 2018

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

ПОРОДИЧИ_ЗАКОН

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА

ПРАВИЛНИК О ИОП-у

ПРАВИЛНИК О ПОДРШЦИ УЧЕНИЦИМА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ О НАСИЉУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ ШКОЛЕ

СПИСАК УЏБЕНИКА 1-4

СПИСАК УЏБЕНИКА 5-8

 

 

V. ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ  И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА

Обавезе ученика

 

Члан 80.

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

  • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
  • поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
  • ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
  • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
  • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
  • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
  • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

 

Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика 

 

Члан 81.

 

Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим или другим законом, у случају:

  • доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору или жалби;
  • ако је повређена забрана из чл. 110–113. овог закона; 3) повреде права детета и ученика из члана 79. овог закона.

Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски заступник детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.

Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће предузети одговарајуће мере, у складу са законом.